دانلود و راه اندازی رایگان فی*ل2تر 3شک4ن با سر*عت با-لا-سازگار با dia0l -up


کد های ریجستری نرم افزار:


KFZUS-F3JGV-T95Y7-BXGAS-5NHHP

یا

T3ZWQ-P2738-3FJWS-YE7HT-6NA3K

 
 
آدر-س ها -و پ-ور-ت های نرم افزار

(این آ+درس ها و پ-ور*ت ها برای یک ماه می باشند. پس از یک ماه این پست آپدیت خواهد شد)


 

*******IRANPARTIZAN.BLOG.COM********

HTTPS List
189.108.153.227:3128
186.202.16.129:3128
110.77.205.204:3128
37.157.197.203:3128
110.77.203.16:3128
110.77.236.72:3128
5.149.36.1:3128
110.77.250.143:3128
198.27.126.233:3128
198.27.126.42:3128
187.73.240.103:3128
190.145.41.234:3128
187.73.240.103:3128
69.36.162.212:3128
189.108.153.229:3128
186.200.63.114:3128
177.103.228.159:3128
217.115.183.2:3128
94.23.18.40:3128
141.255.161.24:3128

82.207.47.7:3129
173.45.108.66:3129

202.91.81.116:8080
184.105.64.188:8080
198.27.123.55:8080
110.77.205.204:8080
93.79.180.141:8080
121.166.80.100:8080
220.225.4.250:8080
198.27.123.55:8080
190.121.230.82:8080
193.255.143.63:8080

203.20.55.55:80
203.20.238.21:80
115.124.0.68:80
198.27.126.42:80
61.30.127.2:80
195.25.110.87:80
210.19.83.197:80
115.124.0.68:80
189.8.69.42:80
209.51.184.6:80
202.3.247.118:80
210.19.83.200:80
122.56.15.70:80
210.19.83.202:80
124.158.18.230:80
157.95.56.15:80

*******IRANPARTIZAN.BLOG.COM********

195.8.126.22:8888
188.233.169.234:8000
115.124.0.68:443
203.20.55.55:443
124.158.18.230:443
119.46.68.228:443
193.89.116.106:443
209.51.184.6:443
124.158.18.230:443
79.82.241.92:5555
109.16.32.212:5555
67.55.121.215:8118
198.27.120.118:8082
109.95.42.129:54321
80.63.56.146:8118
221.132.33.135:5955
176.196.170.137:808
89.16.178.168:3182
*******IRANPARTIZAN.BLOG.COM********
SOCKS LIST
Addres        :Port
213.47.239.33:5664
71.207.80.223:51992
173.0.41.5:52292
98.204.160.34:37634
173.65.128.107:36288
89.89.224.113:45828
193.69.245.81:35564
78.31.200.200:10443
75.129.155.43:7173
67.170.190.247:7286
75.91.136.41:35105
84.72.116.49:4097
81.83.123.170:2781
69.113.197.222:40722
80.63.56.147:1080
85.122.93.102:6253
114.77.105.138:53591
*******IRANPARTIZAN.BLOG.COM********

 Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s